Termäiner

Mir prouwen elo den Donneschden, 11ten Juni em 20 Auer iwwer den Internet. Detailer folgen per Mail.

 

Bes 31ten JULI gin keng gemeinsam Prouwen ofgehaalen. Weider Informatiounen folgen per Mail an op deser Säit

Communiqué vun der UGDA zu desem Thema:

UGDA Communiqué hei ze liesen...

 

Links fir Eenzelstemmen ze prouwen:

SOPRAN

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete

ALT

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete

TENOR

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete (Männerstimmen)

BASS

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete (Männerstimmen)

*************************************

Nouten

Missa Brevis Kyrie

Missa Brevis Gloria

Missa Brevis Credo

Missa Brevis Sanctus

Missa Brevis Benedictus (Schluss)

Missa Brevis Agnus Dei

Audite Silete

Léif Mamm ech weess et net..

Ave verum corpus (Mozart)