Termäiner

Die nächst Prouw gitt hei ugekennegt. Details kommen per E-Mail.

 

Bes 31ten JULI gin keng gemeinsam Prouwen an geschlossen Räumlechkeeten ofgehaalen. Weider Informatiounen folgen per Mail an op deser Säit

 

 

Links fir Eenzelstemmen ze prouwen:

SOPRAN

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete

Have a nice day

ALT

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete

Have a nice day

TENOR

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete (Männerstimmen)

Have a nice day (T/B)

BASS

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

Audite Silete (Männerstimmen)

Have a nice day (T/B)

*************************************

Nouten

Spatzenmesse (W.A. Mozart)

Missa Brevis Kyrie

Missa Brevis Gloria

Missa Brevis Credo

Missa Brevis Sanctus

Missa Brevis Benedictus (Schluss)

Missa Brevis Agnus Dei

 

Verschiddenes

Audite Silete

Léif Mamm ech weess et net..

Ave verum corpus (Mozart)

Oweslidd

Have a nice day