COMITÉ 

Präsidentin Germaine Funck
Stv. Präsident Bart de Norre
Sekretariat Thessy Demuth
Koordinator Kurt Fantes
Keess/Press Josée Ungeheuer
Support Michael Mietzner
Support Hellen Meijer
Internet/Technik Bernd Uehlein

 

Nemmen fir de Comité